Kategorie
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Serwery Dell PROFSOFT

Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.profsoft.pl, prowadzony jest przez firmę PROFSOFT Sp. z o.o. , nr NIP 675-13-01-372 , z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 27/1 31-509, oddział w Katowicach ul. Przemysłowa 10 40-020 Katowice.

Sklep jest prowadzony tylko dla firm, B2B

Najważniejsze punkty regulaminu:

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: biuro5[at]profsoft.pl

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DHL.
 • Dowód zakupu, wyłącznie faktura, jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki do kwoty 1500 PLN.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Realizacja zamówienia

 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

 4. Ochrona danych osobowych

 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres biuro5[at]profsoft.pl. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.

 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

 5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy oraz kosztami pakowania.

 6. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.Istnieje możliwość wystawienia faktury bez kwoty VAT dla niektórych firm zarejestrowanych w Unii Europejskiej (poza Polską).

 7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunek bankowy. 


  Dane do wpłaty: 
  Serwery Dell PROFSOFT
  ul. Przemysłowa 10/17
  40-020 Katowice

  IdeaBank S.A.
  nr rachunku 97 1950 0001 2006 0801 9664 0002


  Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

  • Przy odbiorze, czyli za pobraniem.
   Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

   

III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy dostarczenie oświadczenia przed jego upływem).

 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć:

  • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

  • lub w innej formie zgodnej z UOPK

 4. Oświadczenie, o którym mowa w art.4 można dostarczyć do Sprzedawcy:

  • wiadomością e-mail wysłanej na adres: profsoftbis@gmail.com; Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  • listownie na adres Sprzedawcy: PROFSOFT Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10/17 40-020 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”.

 5. W treści odstąpienia od Umowy Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających realizację odstąpienia od umowy:

      imię i nazwisko,
      adres e-mail,
      numer i data zamówienia,
      numer dokumentu zakupu
      rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych,
      data i podpis Konsumenta (w przypadku wysłania oświadczenia listownie)

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).  Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru.

 8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności do następujących umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (WSZYSTKIE SERWERY i MACIERZE należą do tej kategorii, są one przygotowywane każdorazowo według zaproponowanej przez nas w sklepie i zaakceptowanej przez wybranie przez klienta danej oferty serwera lub macierzy w sklepie internetowym w zaproponowanej konfiguracji. Serwery i macierze dyskowe nie podlegają zwrotowi.)

  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • zawartych w drodze aukcji publicznej;

 11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu lub oprogramowanie zostało zainstalowane na zakupionym sprzęcie.

 12. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien sporządzić protokół szkody z kurierem oraz niezwłocznie skontaktować ze sprzedawcą.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Adres korespondencyjny: 
  PROFSOFT SP. z o.o. 
  ul. Przemysłowa 10/17, 
  40-020 Katowice

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

 6. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

 

Polityka prywatności sklepu Serwery Dell PROFSOFT

Politykę prywatności stworzyliśmy dla Ciebie aby dać Tobie gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu sklep.profsoft.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu sklep.profsoft.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy dzięki działalności związanej ze sklepem sklep.profsoft.pl. Dotyczy to informacji odnoszących się bezpośrednio do sklepu sklep.profsoft.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje, zmiany oferty) oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (takie jak Imię, Nazwisko, adres e-mail) podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów, innych materiałów związanych ze sklepem sklep.profsoft.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Serwery Dell PROFSOFT z siedzibą w Katowice, ul. Przemysłowa 10/17.

I. Definicje

 1. Administrator  - oznacza Serwery Dell PROFSOFT z siedzibą w Katowice, ul. Przemysłowa 10/17, NIP: 675-13-01-372, Regon: 356749127,  który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sklepyfirmowe.pl.

 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  6. Świadczenia usług reklamowych

   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   1. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

   Partnerzy

  Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach sklepu lub w e-mailach.

  Wyłączenie Odpowiedzialności

  Sklep sklep.profsoft.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.

  Czytając, przeglądając czy używając sklep internetowy sklep.profsoft.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Jako właściciel sklepu sklep.profsoft.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep sklep.profsoft.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników sklepu sklep.profsoft.pl.

  Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj sklepu sklep.profsoft.pl.

  Pamiętaj - Szanujemy Twoją Prywatność.

 

 

1142595